Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.


Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2018 r. wariant porównawczy


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

sporządzone 29.03.2019 r.


Sprawozdanie merytoryczne

za rok 2018


Dodatkowe informacje i objaśnienia

dotyczy sprawozdania za rok 2018

Facebook