Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2018 r. wariant porównawczy

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

sporządzone 29.03.2019 r.

Sprawozdanie merytoryczne

za rok 2018

Dodatkowe informacje i objaśnienia

dotyczy sprawozdania za rok 2018

Facebook