Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

sporządzone 30.03.2018 r.

Sprawozdanie merytoryczne

sporządzone za rok 2017

Dodatkowe informacje i objaśnienia

sporządzone za rok 2017

Facebook