Bilans

sporządzony za rok 2016

Rachunek zysków i strat

sporządzony za rok 2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

sporządzone za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne

sporządzone za rok 2016

Dodatkowe informacje i objaśnienia

sporządzone za rok 2016

Facebook